Zapraszamy pracowników Uczelni, doktorantów i studentów do przesyłania propozycji tematów do kolejnego numeru „Przeglądu Uniwersyteckiego”, a także – informacji o planowanych wydarzeniach na adres redakcji: przeglad@usz.edu.pl. Po akceptacji tematu zostaną Państwo poinformowani o możliwości publikacji tekstu na łamach czasopismo i poproszeni o przygotowanie artykułu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi formatowania tekstu.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstu:

tekst wyjustowany; czcionka – Times New Roman 12; interlinia – 1,5; cytaty – zapisywane kursywą; przypisy dolne. W tekstach warto wprowadzać: lead (pierwszy wyodrębniony akapit tekstu zawierający najważniejsze informacje), podziały na poszczególne części (sygnalizowane śródtytułami), wydzielone informacje dodatkowe. Ze względu na ograniczenia objętości publikowanych tekstów informujemy o możliwości zamieszczenia w nich odnośników (np. link do strony internetowej wydarzenia). W przypadku składnia do druku fotografii prosimy o wskazanie autorstwa i dokładne ich opisanie.

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania, skracania i adiustacji tekstów oraz odmowy publikacji nadesłanych materiałów.